Kontaktujte nás

+41 (0)76 456 78 90

Pošlite nám email!

Vaše údaje:

Správa:

Vaša správa bola odoslaná. Close this notice.

Zdravotné poistenie Ponuka

Osobné údaje:

Ste aktuálne poistený (Krankenkasse)?

Vyberte si Franchise | Rizikovú spoluúčasť

Chcete sa poistiť aj proti úrazu?

Vyberte si model poistenia

Vyberte si pripoistenie

Váš ponukový formulár bol odoslaný. Close this notice.

Poistenie vozidla Ponuka

Osobné údaje

Máte aktuálne poistené vozidlo?

Údaje vozidla

Vozidlo na lízing?

Typ požadovaného poistenia

Požadované krytie

Váš ponukový formulár bol odoslaný. Close this notice.

Poistenie nehnuteľnosti Ponuka

Your house:

Contact details:

Váš ponukový formulár bol odoslaný. Close this notice.

Životné poistenie Ponuka

Level of protection: $

Vaše údaje:

Have you used tobacco or nicotine products in the last 12 months?

Yes, I have No, I have not
Váš ponukový formulár bol odoslaný. Close this notice.

Cestovné poistenie Ponuka

Level of protection: $

Contact details:

Váš ponukový formulár bol odoslaný. Close this notice.

Zásady ochrany osobných údajov

Pravidlá ochrany osobných údajov

Pokiaľ ste mojim zákazníkom, odberateľom noviniek alebo návštevníkom webu, zverujete mi svoje osobné údaje. Ja zodpovedám za ich ochranu a bezpečnosť. Zoznámte sa prosím, s ochranou osobných údajov, zásadami a právami, ktoré máte v súvislosti s GDPR (Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov).

Kto je prevádzkovateľom?

Volám sa Tomáš Králik a prevádzkujem webovú stránku www.tomaskralik.ch.

Vaše osobné údaje spracovávam ako prevádzkovateľ, t.z. určujem, ako budú osobné údaje spracovávané a za akým účelom, po akú dlhú dobu a vyberám prípadné ďalšie oprávnené osoby a spracovateľov, ktorí nám so spracovaním budú pomáhať.

Oprávnené osoby sú pri činnostiach, ktoré smerujú k finančnému sprostredkovaniu zároveň poverenými osobami na spracovanie osobných údajov pre finančné a poisťovacie spoločnosti, ktoré vo Švajčiarsku pôsobia.

Prehlásenie

Prehlasujem, že ako prevádzkovateľ vašich osobných údajov spĺňam všetky zákonné povinnosti vyžadované platnou legislatívou, hlavne zákonom o ochrane osobných údajov a GDPR, a teda že:

 • budem spracovávať vaše osobné údaje len na základe platného právneho dôvodu, a to predovšetkým oprávneného záujmu, plnenia zmluvy, zákonných povinností či udeleného súhlasu,
 • plním podľa článku 13 GDPR informačnú povinnosť ešte pred začatím spracovania osobných údajov
 • umožním vám a budeme vás podporovať v uplatňovaní a plnení vašich práv podľa zákona o ochrane osobných údajov a GDPR.

Rozsah osobných údajov a účely spracovania

Spracovávam osobné údaje, ktoré mi zveríte sami, a to z nasledujúcich dôvodov (pre naplnenie týchto účelov):

 • Poskytovanie služieb

Vaše osobné údaje v rozsahu: e-mail, telefón, meno nevyhnutne potrebujem k poskytovaniu mojich služieb (zaslanie e-bookov, zasielanie prístupov do aplikácií, zasielanie online kurzov, dodanie požadovaných informácií, vyriešenie vašich požiadaviek zaslaných cez dopytové formuláre, nájdenie vhodného finančného agenta na sprostredkovanie finančných produktov a poradenstva v oblasti finančných služieb).

Pri poskytovaní služieb finančného sprostredkovania môžem ako poveraná osoba na spracovanie osobných údajov pre finančné spoločnosti spracovávať výlučne v ich systémoch tieto osobné údaje: meno, priezvisko, trvalý pobyt, adresa prechodného pobytu, rodné číslo, ak je pridelené, dátum narodenia, štátna príslušnosť, druh a číslo dokladu totožnosti, kontaktné telefónne číslo, faxové číslo, adresa elektronickej pošty a osobné údaje z dokladu totožnosti v rozsahu obrazová podobizeň, titul, meno, priezvisko, rodné priezvisko, rodné číslo, dátum narodenia, miesto a okres narodenia, trvalý pobyt, adresa prechodného pobytu, štátna príslušnosť, záznam o obmedzení spôsobilosti na právne úkony, druh a číslo dokladu totožnosti, údaje o bonite, údaje o ekonomickej identite, u fyzickej osoby-podnikateľa aj zistenie adresy miesta podnikania, identifikačného čísla, ak bolo pridelené, označenia úradného registra alebo inej úradnej evidencie, v ktorej je tento podnikateľ zapísaný, a číslo zápisu do tohto registra alebo evidencie, a prípadne ďalšie osobné údaje ak tak zákon výslovne stanovuje.

 • Marketing – zasielanie newsletterov

Vaše osobné údaje (e-mail a meno), pohlavie, na čo klikáte v e-mailoch a kedy ich najčastejšie otvárate, využívam za účelom priameho marketingu – zasielanie obchodných ponúk. Ak ste mojim zákazníkom, robím to z oprávneného záujmu, nakoľko dôvodne predpokladám, že vás moje novinky zaujímajú, a to po dobu 5 rokov od poslednej objednávky. Pokiaľ nie ste mojim zákazníkom, zasielam vám newsletter len na základe vášho súhlasu, po dobu 5 rokov od jeho udelenia. V oboch prípadoch môžete tento súhlas odvolať použitím odhlasovacieho odkazu v každom zaslanom e-maile.

 • Pokročilý marketing na základe súhlasu

Jedine na základe vášho súhlasu vám môžem zasielať tiež inšpirujúce ponuky tretích osôb alebo využiť e-mailovú adresu napr. pre remarketing a cielenie reklamy na Facebooku, a to po dobu 5 rokov od udelenia súhlasu. Ten je možné samozrejme kedykoľvek odvolať prostredníctvom mojich kontaktných údajov.

 • Vedenie účtovníctva

Ak ste zákazníkom, vaše osobné údaje (fakturačné údaje) nevyhnutne potrebujem, aby som vyhovel zákonným povinnostiam pri vystavovaní a evidencii daňových dokladov.

Vaše osobné údaje si ponechávam po dobu trvania premlčacích lehôt, pokiaľ zákon nestanoví dlhšiu dobu k ich uchovávaniu alebo sme v konkrétnych prípadoch neuviedli inak.

Využívanie cookies

Pri prechádzaní mojich webových stránok zaznamenávam vašu IP adresu, ako dlho sa na stránke zdržíte a z ktorej stránky prichádzate. Používanie cookies pre meranie návštevnosti webu a prispôsobenie zobrazenia webových stránok vnímam ako svoj oprávnený záujem prevádzkovateľa, pretože veríme, že vďaka tomu vám môžeme poskytnúť ešte lepšie služby.

Cookies pre cielenie reklamy budú spracovávane len na základe vášho súhlasu.

Moju webovú stránku je možné prechádzať tiež v režime, ktorý neumožňuje zbieranie osobných údajov. Používanie cookies môžete na svojom počítači zakázať.

Zabezpečenie a ochrana osobných údajov

Chránim osobné údaje v maximálnej možnej miere pomocou moderných technológií, ktoré odpovedajú stupňu technického rozvoja. Chránim ich ako keby boli moje vlastné. Prijal som a udržujem všetky možné (aktuálne známe) technické a organizačné opatrenia, ktoré zamedzujú zneužitiu, poškodeniu alebo zničeniu vašich osobných údajov.

Posúvanie osobných údajov tretím osobám

Vaše osobné údaje poskytujem v odôvodnených prípadoch a iba v nevyhnutnom rozsahu. K vašim osobným údajom majú prístup v presne vymedzenom rozsahu oprávnrné osoby (zamestnanci a spolupracovníci).

Osobné údaje spracovávané na základe platných zákonov o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve sprístupňujem a poskytujem finančným inštitúciám, iným osobám a orgánom iba v prípadoch a v rozsahu podľa platných zákonov o finančnom sprostredkovaní.

Odovzdávanie dát mimo Švajčiarsko

Všetky osobné údaje budú spracované na území Švajčiarska.

Vaše práva v súvislosti s ochranou osobných údajov

V súvislosti s ochranou osobných údajov máte viacero práv. Pokiaľ budete chcieť niektoré z nich využiť, prosím, kontaktujte nás prostredníctvom e-mailu: info@tomaskralik.ch.

 • Máte právo na informácie, ktoré je plnené už touto informačnou stránkou so zásadami spracovania osobných údajov.
 • Vďaka právu na prístup ma môžete kedykoľvek vyzvať a ja vám doložím bezodkladne, najneskôr v lehote 60 dní, aké vaše osobné údaje spracovávam a prečo.
 • Pokiaľ sa u vás niečo zmení alebo uvidíte svoje osobné údaje neaktuálne alebo neúplné, máte právo na doplnenie a zmenu osobných údajov.
 • Právo na obmedzenie spracovania môžete využiť, pokiaľ sa domnievate, že spracovávam vaše nepresné údaje, domnievate sa, že robím spracovanie nezákonne, ale nechcete všetky údaje zmazať alebo pokiaľ ste vzniesli námietku proti spracovaniu. Obmedziť môžete rozsah osobných údajov alebo účelov spracovania. (Napr. odhlásením z newsletteru obmedzujete účel spracovania pre zasielanie obchodných ponúk.)
 • Právo na prenositeľnosť – Pokiaľ by ste chceli svoje osobné údaje vziať a preniesť k niekomu inému, budem postupovať rovnako ako pri využití práva na prístup – len s tým rozdielom, že vám informácie dodám v strojovo čitateľnej podobe. Tu potrebujem časovú lehotu aspoň 60 dní.
 • Právo na výmaz – Vašim ďalším právom je právo na výmaz. Nechcem na vás zabudnúť, ale pokiaľ si to budete želať, máte na to právo. V takom prípade vymažem všetky vaše osobné údaje z mojich systémov, kde osobné údaje spracovávam. Na zaistenie práva na výmaz potrebujem 120 dní. V niektorých prípadoch som viazaný zákonnou povinnosťou, napr. musím evidovať vystavené daňové doklady po lehotu stanoveným zákonom. V tomto prípade teda zmažem všetky také osobné údaje, ktoré nie sú viazané iným zákonom. O dokončení výmazu vás budem informovať na e-mail.

Odhlásenie zo zasielania newsletterov a obchodných ponúk

E-maily s inšpiráciami, článkami alebo produktmi a službami vám zasielam, ak ste môj zákazník na základe nášho oprávneného záujmu.
Pokiaľ zákazníkom ešte nie ste, posielam vám ich len na základe vášho súhlasu. V oboch prípadoch môžete ukončiť odber mojich e-mailov kliknutím na odhlasovací odkaz v každom zaslanom e-maile.

Mlčanlivosť

Dovoľujem si Vás uistiť, že ja a moji spolupracovníci, ktorí budú spracovávať Vaše osobné údaje, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo zabezpečenie Vašich osobných údajov. Táto mlčanlivosť pritom trvá i po skončení zmluvných vzťahov, ktoré som sprostredkval. Bez vášho súhlasu nebudú vaše osobné údaje poskytnuté žiadnej inej tretej strane.

Kontaktné údaje prevádzkovateľa

Pokiaľ sa na nás budete chcieť v priebehu spracovania obrátiť, môžete ma kontaktovať na tel. čísle +41 78 219 24 42 alebo na e-mail: info@tomaskralik.ch.

Comments

Comments are closed.

Poistenie pre celú rodinu

Stojím pri vás

Od služieb po poradenstvo.
Kontaktujte ma!

Tomas Kralik

VS Constulting
Ida- Sträuli- Strasse 39
8409 Winterthur

Kontaktné informácie

E-mail: info[zav.]tomaskralik.ch

Kontaktujte ma!

+41 (0)78 219 24 42

Pracovný čas
Pondelok - Piatok
8:00 - 17:00