Kontaktujte nás

+41 (0)76 456 78 90

Pošlite nám email!

Vaše údaje:

Správa:

Vaša správa bola odoslaná. Close this notice.

Zdravotné poistenie Ponuka

Osobné údaje:

Ste aktuálne poistený (Krankenkasse)?

Vyberte si Franchise | Rizikovú spoluúčasť

Chcete sa poistiť aj proti úrazu?

Vyberte si model poistenia

Vyberte si pripoistenie

Váš ponukový formulár bol odoslaný. Close this notice.

Poistenie vozidla Ponuka

Osobné údaje

Máte aktuálne poistené vozidlo?

Údaje vozidla

Vozidlo na lízing?

Typ požadovaného poistenia

Požadované krytie

Váš ponukový formulár bol odoslaný. Close this notice.

Poistenie nehnuteľnosti Ponuka

Your house:

Contact details:

Váš ponukový formulár bol odoslaný. Close this notice.

Životné poistenie Ponuka

Level of protection: $

Vaše údaje:

Have you used tobacco or nicotine products in the last 12 months?

Yes, I have No, I have not
Váš ponukový formulár bol odoslaný. Close this notice.

Cestovné poistenie Ponuka

Level of protection: $

Contact details:

Váš ponukový formulár bol odoslaný. Close this notice.
2 roky ago · by · Komentáre vypnuté na Základné zdravotné poistenie alebo Krankenkasse

Základné zdravotné poistenie alebo Krankenkasse

Každá osoba s pobytom vo Švajčiarsku je povinná mať uzatvorené zdravotné poistenie, pričom má slobodnú voľbu pri výbere zdravotnej poisťovne. Jednotlivé kantóny sú zodpovedné za dodržiavanie poistnej povinnosti. Osoby, ktoré si nesplnia v lehote povinnosť uzavrieť povinné zdravotné poistenie sú rozhodnutím úradu kantónu, v ktorom majú sídlo, pridelené niektorej zdravotnej poisťovni.

Poisťovne sú povinné poistiť každú osobu, ktorá o to prejaví záujem a má sídlo v územnom okruhu pôsobnosti danej poisťovne. Poistenci majú právo zmeniť zdravotnú poisťovňu po uplynutí trojmesačnej výpovednej lehoty vždy na konci kalendárneho polroku. Pri zmene výšky prémie zo strany poisťovne platí jednomesačná výpovedná lehota ku koncu mesiaca, ktorý predchádza mesiacu začiatku platnosti zmenenej sadzby. Zdravotná poisťovňa je pritom povinná poistencovi zmenu poistného oznámiť dva mesiace vopred a zároveň poukázať na právo poistenca zmeniť poisťovňu.

Dohľad nad sociálnym zdravotným poistením vykonáva Spolková rada (Bundesrat) ako aj Spolkový úrad pre zdravie (Bundesamt für Gesundheit).

Poistné

Poisťovne poskytujúce sociálne zdravotné poistenie sú oprávnené od svojich poistencov vyberať poistné. Poistné si určujú jednotlivé poisťovne a jeho výška musí byť pre všetkých poistencov v rámci jedného poistného produktu, v jednom regióne/kantóne rovnaká. Ceny medzi jednotlivými poistnými produktmi sa môžu líšiť na základe zvolenej výšky spoluúčasti poistenca (Franchise), na základe voľby obmedzeného okruhu poskytovateľov, alebo na základe miery čerpania zdravotnej starostlivosti. Výška poistného nie je závislá od presného veku, pohlavia, zdravotného stavu, zamestnania ani výšky príjmu poistenca. Závisí od vekovej skupiny, kantónu, ale aj obce, v ktorej má poistenec bydlisko a od výšky zvolenej spoluúčasti (Franchise).

Zákon vo Švajčiarsku rozlišuje tri vekové skupiny poistencov. Prvú skupinu tvoria deti (poistenci do 18 rokov), druhú skupinu tvoria mladí dospelí (19 – 25 rokov), treťou skupinou sú dospelí (od 26 rokov). Pre deti je poisťovňa povinná stanoviť nižšiu sadzbu poistného, pre mladých dospelých môže stanoviť nižšiu sadzbu.
Výška prémií stanovených poisťovňou je schvaľovaná Spolkovou radou, jednotlivé kantóny môžu zaujať stanovisko k poistnému pre ich oblasť.

Zákon stanovuje, že všetci poistenci sa podieľajú na nákladoch im poskytnutej zdravotnej starostlivosti. Táto spoluúčasť má dve zložky: pevná ročná suma (Franchise) a variabilná zložka vo výške 10 % nákladov presahujúcich pevnú ročnú sumu, ale iba do výšky 700 CHF za jeden rok.

Výška poistného, ktorú poistenec vo Švajčiarsku platí je teda závislá od jeho schopnosti posúdiť svoje vlastné zdravotné riziko.

Comments

Comments are closed.

Poistenie pre celú rodinu

Stojím pri vás

Od služieb po poradenstvo.
Kontaktujte ma!

Tomas Kralik

VS Constulting
Ida- Sträuli- Strasse 39
8409 Winterthur

Kontaktné informácie

E-mail: info[zav.]tomaskralik.ch

Kontaktujte ma!

+41 (0)78 219 24 42

Pracovný čas
Pondelok - Piatok
8:00 - 17:00